Đang gửi...
Thời gian 26/05/2024 1:24 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Văn bản hội

STT Tiêu đề
1 Quyết định 29/QĐ-HSVCVN Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội SVC Việt Nam
2 Quyết định số 28/QĐ-HSVCVN Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội SVC Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2026
3 Quyết định 24/QĐ-HSVCVN ngày 01/03/2023 Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng xét tặng các danh hiệu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2026
4 Quyết định 27/QĐ-HSVCVN về việc thành lập Hội đồng xét tặng các danh hiệu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2026
5 Nghị quyết Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam lần thứ 02, khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2026
6 Điều lệ Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 125/QĐ-BNV ngày 25 - 02 - 2023
7 Nghị Quyết hội nghị Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam lần thứ 2 khóa VII (2022 - 2026)
8 Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam khóa VII (2022 -2026)
9 Hướng dẫn Quy định xét khen thưởng và các hình thức vinh danh, công nhận của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
10 Hướng dẫn tổng kết thi đua và xét khen thưởng năm 2022
11 Nghị quyết Hội nghị Ban thường vụ Hội SVC Việt Nam lần thứ 09, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2021
12 Kế hoạch tổ chức Đại Hội Đại Biểu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (lần thứ 5, khoá VI, nhiệm kỳ 2017 – 2021)
14 Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (lần thứ 8, khoá VI, nhiệm kỳ 2017 – 2021)
15 Hướng dẫn Thi đua khen thưởng của Hội SVC Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2021
  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam