Đang gửi...
Thời gian 25/06/2024 4:23 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Lịch sử hình thành

Mùa xuân 1989 tại trụ sở Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại số 46 phố Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội đã diễn ra cuộc họp mặt đầu tiên của Ban Vận động thành lập Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam gồm hơn 20 vị lão thành cách mạng và một số nhân sĩ trí thức yêu văn hóa Sinh Vật Cảnh. Tại cuộc gặp mặt, Ban Vận động đã nhất trí xin phép Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hội Đồng Bộ trưởng cho phép thành lập Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam.

Theo đó, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, tôn tạo và phát triển văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ về sinh vật cảnh, góp phần xây dựng văn hóa, cảnh quan, sinh thái, môi trường. Tôn chỉ mục đích của Hội là tập hợp rộng rãi công dân và tổ chức Việt Nam tham gia các hoạt động nhằm giữ gìn, phát triển, nâng cao truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân trong lĩnh vực sinh vật cảnh, kết hợp với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nước ngoài, góp phần tích cực vào việc: Bảo vệ và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái; phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh. Hội lấy hoạt động trọng tâm là phát triển văn hóa, môi trường, kinh tế và xã hội thông qua hoạt động vì Sinh Vật Cảnh...

Quyết định thành lập Hội do Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ký:

Ngày 13/5/1989, Chủ tịch Hội Đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 134/CT về việc cho phép thành lập Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam. Sau đó, Ban Bí thư phân công: Đồng chí Nguyễn Thọ Chân- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng làm Chủ tịch lâm thời của Hội; đồng chí Phạm Văn Kiết - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam; Đồng chí Ngô Luân làm Tổng thư kí của Hội. Đồng thời tạm thời lấy Mặt trận là nơi làm việc của Hội, Văn phòng Mặt trận là nơi trực tiếp giúp đỡ các mặt hoạt động của Hội. Đây được xác định là Đại hội lần thứ nhất của Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam.

Tại thời điểm đó, Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam là một trong những tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tiên được thành lập sau Đại hội VI của Đảng có ý nghĩa sâu sắc, là nơi tập hợp rộng rãi quần chúng nhân dân, các chức sắc tôn giáo, những nhân sự, thủ lĩnh các dân tộc thiểu số…nên đã được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động. 

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam