Đang gửi...
Thời gian 03/12/2023 5:11 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Quyết định số 28/QĐ-HSVCVN Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội SVC Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2026

Quyết định số 28/QĐ-HSVCVN  ngày 01/03/2023 Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội SVC Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2026

Tải và xem văn bản tại Link dưới đây:

/Uploads/files/QD%2028-QD-HSVCVN%20Quyet%20dinh%20Ban%20hanh%20Quy%20che%20lam%20viec%20cua%20Hoi%20dong%20thi%20dua%20-%20khen%20thuong%20Hoi%20SVC%20Viet%20Nam%20khoa%20VII%202022%20-%202026.pdf

Văn bản khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam