Đang gửi...
Thời gian 23/07/2024 6:56 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Quyết định thành lập Ban hoa và cây cảnh thuộc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam

HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM

BAN THƯỜNG VỤ


               Số 230/2018/QĐ-HSVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc


    Hà nội, ngày 07 tháng 5  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN HOA VÀ CÂY CẢNH

THUỘC HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định số 134 - CT ngày 13/05/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Hội Sinh vật cảnh Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 356/QĐ-BNV ngày 24/4/2012 của Bộ Nội vụ;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, khóa VI - nhiệm kỳ 2017 – 2021, ban hành kèm theo Quyết định 86/2017/QĐ-HSVC của Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh Việt Nam;

- Căn cứ Đề án số 203/2018/ĐA-HSVC ngày 06/10/2018 của Ban Chấp hành Hội về Củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội Sinh vật cảnh Việt Nam,

- Xét nhu cầu công tác, năng lực cán bộ và đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Sinh vật cảnh Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Hoa - Cây cảnh trực thuộc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam , gồm các ông, bà sau đây:

 1.  

Đ/c Đặng Văn Đông

UVBTV, Viện Phó Viện Rau quả

Trưởng ban;

 1.  

Đ/c Phạm Ngọc Tạo

UVBCH, Phó Chánh Văn phòng

Phó Trưởng ban

Thường trực

 1.  

Đ/c Hoàng Minh Chính

UVBCH, chủ nhà vườn SVC

Phó Trưởng ban

 1.  

Đ/c Ng: Thị Thanh Nga

UVBTV, GĐ Trung tâm Nghiên cứu, BT và phát triển SVC Việt Nam

Phó Trưởng ban

 1.  

GSTS Trần Duy Quý

UVBCH, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hơp tác KHKT Châu Á - TBD

Ủy viên

 1.  

GSTS Ngô Quang Đê

Nguyên cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội.

Ủy viên

 1.  

Đ/c Phan Thanh Sang

UVBCH, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ủy viên

 1.  

Đ/c Nguyễn Gia Hiền

UVBCH, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP Hà Nội   

Ủy viên

 1.  

Đ/c Đỗ Văn Sơn

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Ủy viên

 1.  

Đ/c Đỗ  Văn Hài

UVBCH, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP Hà Nội   

Ủy viên

 1.  

TS Nguyễn Thị Dinh

Trung tâm Hoa cây cảnh - Viện Rau quả

Ủy viên

 1.  

Đ/c Trần Mạnh Tuấn

Cán bộ Văn phòng Hội

Ủy viên

Điều 2: Ban Hoa – Cây cảnh là cơ quan chuyên ngành thuộc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, có nhiệm vụ:

1- Tham mưu, giúp Ban Thường vụ về định hướng chiến lược và kế hoạch phát triển Ngành hoa – cây cảnh trong phạm vi cả nước.

2- Tham mưu tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện có liên quan đến hoa cây cảnh;

3- Xây dựng Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm, phát huy vai trò và năng lực sở trường của các thành viên trong Ban.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội, Chủ tịch các Hội thành viên, Trưởng các Ban chuyên ngành, đơn vị trực thuộc và các đồng chí có tên ở Điều 1, thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- BTV Hội;

- Như điều 3

- Lưu VP Hội

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Ts: Nguyễn Hữu Vạn

 

Văn bản khác

 • Hội kỷ lục gia Việt Nam
 • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
 • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
 • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
 • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
 • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
 • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
 • Hội đá cảnh Việt Nam